Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Vordingborg kommunes visions- og handlingsplan

Forord.

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturarv er ikke kun enkeltstående bygninger eller enkelte genstande, men ofte en helhed sammensat mange elementer.

Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med Møn Kommune udarbejdet Møn Kulturarvsatlas 2006.

Vordingborg kommune har udarbejdet denne visions- og handleplan, der beskriver hvilke tiltag kommunen agter at sætte i værk for at sikre den størst mulige anvendelse af Møn kulturarvsatlas i alle relevante forhold, hvor kendskabet til kulturarven spiller en rolle i de fremtidige dispostitioner.

Vision.

Vordingborg kommune ser en mangfoldig natur, smukke byer og landskaber og grønne områder som værende af afgørende betydning for befolkningens sundhed, arbejds- og fritidsliv og rekreation og for kommunens erhvervsudvikling, infrastruktur og bosætning.

Kommunen ser som sit mål, at kunne styre og medvirke til en afbalanceret udvikling, hvor hensynet til en bevaring af de kulturhistoriske spor i byer, bebyggelser og landskabstræk til stadighed sikres uden at dette bliver hindrende for en udvikling, der sikrer befolkningen, naturen og erhvervslivet et bæredygtigt eksistensgrundlag.

Handlingsplan.

I det følgende beskrives en række områder og tiltag, hvor Møn Kulturarvsatlas vil indgå som en del af sagsbehandlings- og beslutningsgrundlaget.

Politik og planlægning.

 • I kommuneplanlægningen vil der ske en udpegning, registrering og prioritering af kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer til sikring af bevaringsværdig bebyggelse, sammenhænge og kulturmiljøer.
 • I lokalplanlægningen medtages bevarende bestemmelser i alle udvalgte kulturmiljøer ud fra nærmere fastsatte kriterier om truede miljøer, høj bevaringsværdi mv.
 • I opstillingen af en arkitekturpolitik for hele kommunen, der har til formål at sikre bygningskulturens kvalitet.

Administration og sagsbehandling.

 • Beskrivelserne af kulturmiljøerne indgår som en del af administrationsgrundlaget for den kommunale sagsbehandling.
 • Bygningsregistreringerne med beskrivelse og værdisætning af de enkelte bygninger anvendes og a`jourføres i kulturarvsstyrelsens Register for Fredede og Bevaringsværdige bygninger.
 • Kulturarvsatlas vil endvidere danne grundlag som ét blandt flere kriterier i behandlingen af landzone- og byggesager med hensyn til at opnå tilladelse til nedrivning, modernisering, ombygning eller renovering.

Bevaring og udvikling.

Når bygninger af særlig kulturhistorisk værdi skal bevares for eftertiden er det vigtigt at sikre fortsat benyttelse af og investeringer i disse bygninger og boliger ved at åbne mulighed for at indpasse nye former for anvendelse under respektfuld hensyntagen til de fysiske rammer, landskabstræk og naturen.

For at sikre en styrkelse og udvikling i de udpegede kulturmiljøer vil kommunen benytte en række virkemidler:

 • Byfornyelsesmidler, dvs. kommunalt og statsligt tilskud til at løfte og styrke et område. Dette både via kvarterløft og områdefornyelse, hvor et større eller mindre område renoveres og gives nyt liv og indhold.
 • Mulighed for offentligt tilskud til renovering af enkelte bevaringsværdige bygninger under vilkår af sikring, styrkelse og tilbageførsel af husene til den originale arkitektur.
 • Dialog med ejere og brugere om en formidling og forståelse af kulturarvsværdiernes betydning ved fastlæggelsen af ændret anvendelse, og udvikling i de enkelte kulturmiljøer.
 • Udbygning af det lokale demokrati via lokalråd, hvor kulturmiljøværdierne kan få en fremtrædende rolle.
 • Vidensdeling mellem lokalråd, landsbyforeninger, kommune og interessegrupper.
 • Indstiftelse af en præmieringsordning, der kan fremhæve "det gode eksempel".

Formidling af bevaringsværdier.

Udbrede kendskabet til Kulturarvsatlas for Møn Kommune og bygningsregistranten "Stege indenfor Volden".

Turistforeningen udgiver og formidler brochurer og foldere for hvert af de 25 kulturmiljøer og kort med markering langs cykelruter og vandrestier, hvor kulturmiljøerne kan opleves.

Etablering af mindre opholdsarealer med informationstavler på udvalgte steder, hvor kulturmiljøerne kan opleves.

I kommuneplanstrategien og kommuneplanen opstilles målsætning for kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer.

Skabe en lokal bevidsthed og et ejerskab for og bevarelse af den lokale kulturarv, der medvirker til at styrke den lokale identitet.

SøgLitteraturLinksKontakt