Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt godsNaturLandskabKulturhistorieArkitektur8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

7. Nordfelt gods

Kulturmiljøets hovedtræk

Nordfelt Gods, bygget1774, er et af Møns tre godser og stammer fra tiden efter krongodssalget.

Nordfelt har som sådan haft stor indflydelse på både egnens landskab og levned.

Alléen markerer herregården, allerede idet man forlader Torpe, og følger vejen helt til skoven, hvor selve herregårdsanlægget ligger skjult i skovbrynet. Diget, der afgrænser herregårdsjorden i syd, markerer overgangen til herregårdens jorder, som fremstår som store enheder, her og der afbrudt af mindre skovstykker. Idet man træder over diget overskues de store arealer, som alléen skærer sig igennem. I nord afgrænses jorderne af skov og af kysten. Området er særdeles naturskønt, og skoven plejes under naturskovslignende drift og med en høj grad af naturpleje.

Den ældste del af herregårdsanlægget ligger samlet og synligt fra vejen og tegner hovedindtrykket af et herregårdsanlæg med en høj grad af autenticitet bevaret. Hovedbygningen, fritbeliggende i parken, og parkanlæggets romantiske udformning afspejler herregårdsstrukturen.

Bærende bevaringsværdier

Herregårdsanlæggets bærende bevaringsværdi udgøres af hovedbygningen og den landskabelige sammenhæng med parkanlægget, samt af herskabsstalden og vognporten. Herudover af forvalterboligen og den store lade ud til vejen overfor hovedbygningen.

Den velbevarede avlsgård på den anden side af vejen har ligeledes bærende bevaringsværdi og omfatter kostald, kalvestald og hestestald. Udenfor selve avlsgårdanlægget ligger en høj, træbeklædt lade og gartnerboligen ("Schweizerhuset"), og de danner en smuk forgrund for kulturmiljøet og understøtter dette.

Alléen ned til Nordfelt, jorddiget med stenen med inskription, der tydeligt formidler overgangen mellem store herregårdsmarker og Torpes stjerneudskiftede marker, er ligeledes elementer, der understøtter kulturmiljøet.

Sammenhængen mellem skov og herregårdsanlæg har høj landskabelig værdi.

Bevaringstilstand

Godset Nordfelts hovedbygning, herskabsstald og vognport er velbevarede - i teknisk forstand og i forhold til oprindelighed. Avlsgården står stort set som den stod ved opførelsen i 1886, dog formodes der at have ligget et andet tag før de nuværende pandeplader. Omkring det gamle avlsgårdsanlæg er nye bygninger kommet til, men de er placeret i yderkanten af det oprindelige anlæg, som derfor opleves som en velbevaret helhed.

Sårbarhedsvurdering

Hovedbygning, forvalterbolig med herskabsstald og udhus, gartnerbolig med udhus og avlsgårdens fire længer blev fredet i 1987 og er således beskyttet af lovgivning. Der er en del beskyttede diger i og omkring skoven, ligesom de arealer, der ligger øst for bygningsanlægget, befinder sig indenfor skovbyggelinjen og således ikke uden videre kan bebygges. Parken og bygningerne ligger indenfor strandbyggelinjen.

Husene under godset vil miste deres oprindelige karakter ved tilbygninger og ændringer af original overfladebehandling, detaljering og materialeholdning. Ved frasalg vil denne risiko øges.

Afgrænsning

Fra kysten i nord til markdiget med stenen med inskription i syd, inklusive alléen til Torpe. Fra ejerlavsgrænsen med Sønderby i øst, til åens udløb til kysten i vest, inklusive Ridefoged Indelukke Skoven omfattende det oprindelige herregårdsanlæg.

Landskabstype:

Ager, bakkeland og overdrev

Tid:

Perioden ca. 1660-1790: Nedgang og forarmelse

Tema:

Landbrug og bebyggelse

Emne:

Herregårde

Kontekst

Klintholm Gods, Marienborg.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Høj

Adresse

Lokalitet

Nordfelt gods

Ejerlav

Nordfelt Hgd., Elmelunde (320453)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

27. oktober 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Fra Torpe går alléen nedover herregårdsmarkerne til Nordfelt. 2. Mellem kysten og markerne ligger skov. I skoven ligger herregården. 3. Et bindingsværkshus i schweizisk- inspireret stil danner forgrund for avlsgården.