Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen UlvshaleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

4. Halvøen Ulvshale

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøet omfatter halvøen Ulvshale med det varierede og særegne landskab, opbygget af kugleflint, sand og grus - materiale, der stammer fra havets erosion af klinterne længere mod øst.

Den lave halvø er klart afgrænset som åbent land efter det tætbebyggede sommerhusområde, Fællesskov Strand, og står i landskabelig kontrast til Hegnede Bakke, der hvælver sig op sydøst for. Dermed afstikkes kulturmiljøets rumlige afgrænsning i landskabelig henseende.

Kulturmiljøet er landskabeligt sammensat og består af skov, lyngområde, strandeng og marginalarealer, som det inddæmmede vådområde, Vedelen. Hvert landskabeligt element er klart afgrænset mod det tilstødende, og dette giver området en oplevelsesrigdom, som gennem tiderne er blevet udnyttet rekreativt.

I denne kontekst indgår sporene af teglværks- og flinteindustri i kulturmiljøet. Lergrave, huller efter flintestensforekomster og udskibningsbroer indgår i dag som landskabelige elementer i den rekreative oplevelse af det varierede område.

Bærende bevaringsværdier

Skovens vegetation og lysåbne karakter. De tilbageværende gamle ege, de fysiske spor af den rekreative udnyttelse af området: festplads, pensionater og traktørhuset Lyngblomsten. Tangdiget nordøst for skoven og øvrige diger, skansen. Marginalarealernes vegetation og åbne karakter.

Skovkarakteren med de mange vandhuller i skovområdet med sommerhuse mellem Telefonstien og Ulvshalevej. Ulvshalegård - som eneste gård i området -, husmandsstederne, der ligger spredt i skoven, og Vogterhuset ved tangdiget understøtter kulturmiljøets hovedtræk og vidner om agerbrugets hårde kår på halvøen.

Sporene efter råstofudvindingen af områdets naturgrundlag, flintudvindingen, i form af ophalingsplads, betonhuset ved flintestenspladsen, tipvognsskinner og fundamentrester af sorteringsanlægget vest for broen til Nyord samt flintudgravningshuller flere steder i skoven. Og af teglværksproduktionen i form af den lange udskibningsmole syd for Hegnede Bakke.

Telefonstien som forbindelsesled på halvøens vestside via Hegnede Bakke, Vedelen, Lyngen og langs skoven med sommerhuse til broen til Nyord. Dermed knyttes Teglværksgården, opslemningskarrene og bindingsværkshusene langs stien på vestsiden af Hegnede Bakke til kulturmiljøet.

Bevaringstilstand

Naturskoven bevares som skovtype af det offentlige efter gældende retningslinier.

Såvel kulturspor i skoven som fundamentrester fra flintudvindingen og teglproduktion uden for skoven synes robuste. Flere af husmandsstederne er velbevarede med en stor del af den oprindelige detaljering intakt. Ulvshalegård er godt vedligeholdt, og træladen, der benyttes som naturcenter, er bygget, som har den været lade oprindeligt.

Sårbarhedsvurdering

Store dele af Ulvshale er fredet. Ulvshale Skov er som naturskov sikret via fredning og er offentligt ejet. Skansen og digerne på Ulvshale er ligeledes fredede, men tangdiget kræver fortsat pålægning af tang, da det formulder.

Til trods for offentligt ejerskab er fundamentet for Frede Bojsens udsigtstårn yderst sårbart, idet fundamenterne er tildækket med blade og overgroet med ny vegetation.

Vedelen er som tørlagt område kulturhistorisk spor af landindvinding og derfor sårbart overfor naturgenopretning.

Skovens gamle vejnet og stiforbindelser til "forlystelserne" er sårbare overfor ændringer, udvidelser og sløjfninger. Egetræerne er truet af alder, og ny opvækst truet af indtrængen af andre arter.

Uden for fredning ligger den vestlige del af Ulvshale Skov med sommerhuse, skovstykket vest for Sandvejen og området ved Mågenakken. Sporene af flinteudvindingsanlægget nord for broen til Nyord: betonhus, pladsen omkring, udskibningsmolen, samt Teglværksgården og slemmekarrene på Hegnede Bakke ligger ligeledes udenfor den fredede zone og er yderst sårbare. Teglværkets slemmekar er allerede i dag (2006) truet af overgroning. Flintesorteringsbåsene ligger i det fredede område, men er også truede af forfald, dog i mindre grad. Udskibningsmolerne er velholdte.

Skovbyggelinje og strandbyggelinje regulerer sommerhusbyggeriet på store strækninger, kun et mindre areal syd for Ulvshalevej ligger udenfor disse byggelinjer.

Den del af skoven, der har sommerhusbebyggelse, er sårbar overfor ureguleret fældning af træer eller plantning af arter, der afviger fra de gængse løvtræer i området: el og birk, der giver en let karakter. Samme lette karakter - af huse mellem slanke træstammer - er truet af indhegning af grundene, der kan ødelægge området karakter af "gennemsigtighed" i øjenhøjde.

Afgrænsning

Kulturmiljøet afgrænses af kystlinjen hele vejen rundt om halvøen, dog med udtagelse af den nordøstlige del, der belyses i kulturmiljø nr. 13. I sydøst følger afgrænsningen ejerlavsgrænsen vest for sommerhusene ved Fællesskov Strand, går derefter stik syd til Teglværksvej og videre ud til kysten. Teglværksgården, opslemningskarrene, bindingsværkshusene og udskibningsbroen på den vestligste del af Hegnede Bakke er indbefattet.

Landskabstype:

Skov og kyst

Tid:

Perioden ca. 1790-1880: Opblomstring

Tema:

Skovbrug og rekreation

Emne:

Fællesskov, pavilloner og samlingspladser

Kontekst

Fanefjord Skov, Østerskov, Klinteskov. Sommerhuse ved Ulvshale.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Lokalitet

Halvøen Ulvshale

Ejerlav

Ulvshale, Stege Jorder (2001866)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

31. juli 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Vedelen med Hegnede Bakke i baggrunden. 3. Lyngen afgrænses præcist af skoven med Ulvshalegård i skovbrynet. 4. Festpladsen inde i skoven. 5. Tangdiget. 6. Skansen på Ulvshales vestspids. 7. Venekehus og broen til Nyord. 8. Flintestensorteringsbåsene ved broen til Nyord. 9. Flintudvindingspladsen. Resterne af en virksomhed. 10. Udskibningskanalen. 11. Telefonstien går bag om sommerhusene, langs sydkysten af Ulvshale. 12. Ud for det nedlagte Hegnede Teglværk går en udskibningsmole ud i bugten.