Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarterNaturLandskabKulturhistorieArkitektur3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

2. Det græske kvarter

Kulturmiljøets hovedtræk

Det græske kvarter rummer de første huse opført på bar bymark, Stege jorder, uden for volden, mellem udfaldsvejen fra Stege mod Ulvshale og Stege Bugt: et rektangulært område, som blev byudviklet med gasværk og boliger. Det regulære bebyggelsesmønster og den homogene arkitektur, især på østsiden af vejen, viser tydeligt, at kvarteret er anlagt efter bestemte retningslinjer.

Husene skiller sig ud fra nabokvartererne ved, at flere af husene er lidt større og flottere end husene i de øvrige kvarterer - især de første villaer på vestsiden af Græskevej. Denne oprindelige socialtopografiske karakter er nogenlunde den samme i dag.

Flere af husene har navne på facaden - inspireret af gadernes græske navne. De første villaer kaldtes således Alpha og Beta, og siden kom flere til - de fleste med navne i samme nomenklatur.

Kvarteret ved Græskevej er repræsentativt for provinsbyens byudvikling, og byggestilen er tidstypisk.

Bærende bevaringsværdier

Fastholdelsen af det homogene bebyggelsesmønster. Bygningernes oprindelige detaljering og arkitektur. Variationen i husenes arkitektur er en bærende værdi, der udtrykker det indbyrdes hierarki mellem husene og understøtter bebyggelsesmønstret: individualitet på vestsiden og homogenitet på østsiden.

Husnavnene på facader, inspireret af vejnavnene.

Bevaringstilstand

Mindre bygningsdele er tilføjet på siderne og i forlængelse af de oprindelige sidehuse bagtil, men bebyggelsesmønstret kan fortsat aflæses.

Husene bliver generelt holdt godt i teknisk forstand. Få steder er den oprindelige detaljering, vinduer og døre, bevaret. Den oprindelige facadepuds på nogle af husene er et par steder blevet fjernet. Særligt Græskevej 2 står velbevaret.

Husene ud til Athenevej og de fleste på vestsiden af Græskevej har bevaret på facadenavnene.

Sårbarhedsvurdering

Tilbygninger mod gaden skal undgås, så bebyggelsesmønstret kan aflæses. Udvidelser på siden af husene skal enten undgås eller arkitektonisk underlægges den oprindelige bygning, så bebyggelsesmønstret kan aflæses. For stor andel af fast belægning i forhaver vil bryde bebyggelsens havebyskarakter. Husene vil miste deres oprindelige karakter ved ændringer af original overfladebehandling, detaljering og materialeholdning. Fortællingen om husenes indbyrdes hierarki kan mistes, hvis de mere ydmyge huse bliver for "fine".

Afgrænsning

Langelinje, Katedralvej og stik syd, ned gennem matrikelskellet mellem haverne til villaerne på Græskevej og Nordremarksvej. I syd afgrænser Skydevænget.

Landskabstype:

Strukturer på tværs af landskabet

Tid:

Perioden ca. 1880 - i dag: Landbrug, industrialisering og videnssamfund

Tema:

Bybebyggelse

Emne:

Nye boligområder

Kontekst

Fabriksgade og Nygade. Det græske kvarter. De øvrige boligkvarterer udenfor volden. Boligkvarterer i Lendemarke.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Lav

Adresse

Græskevej og Athenevej i Stege

Lokalitet

Ejerlav

Stege Markjorder (2001852)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

8. november 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Husrækken på Athenevej består at huse i individuelt formsprog. 2. mens husrækken på Græskevej er mere homogen. 3. Villa Alpha er kvarterets ældste hus og skiller sig ud ved sin størrelse. Navnet er bevaret på facaden. 4. Glaserede tage er et originalt stiltræk for kvarteret. 5. Sidehusene er generelt samtidige med forhusene.