Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke NaturLandskabKulturhistorieArkitektur20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

19. Damsholte Kirke

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøets hovedtræk er elementerne: kirke, kirkegård med "gravhøj", kirkegårdsdige og rækker af hestekastanietræer, de gulkalkede huse: graverbolig og kirkelade, samt den landskabelige sammenhæng, som gør Damsholte Kirke til et arkitektonisk og landskabeligt pejlemærke for Vestmøn. Stedet markerer sig landskabeligt ved den fortætning, som de høje hestekastanjetræer repræsenterer i det åbne landskab, og den arkitektonisk forfinede fremtræden i kontrast til de landlige omgivelser.

Bærende bevaringsværdier

Kirkens arkitektoniske formsprog. Mødet mellem arkitektur og landskab: kirkens raffinerede, arkitektoniske udtryk midt i den landlige sammenhæng, understøttet af kirkegårdens detaljerigdom og beplantningens skulpturelle og velplejede udtryk, som står i kontrast til markernes store, homogene flader.

Kontrasten mellem den højtbeliggende kirke og den lave eng/ vådområdet, som danner forgrund for kirken, når man ankommer fra øst. Den frie sigtelinje fra øst med kirken som fixpunkt er vigtig at bevare. De åbne marker omkring kirken, der knytter den visuelt til herregården.

Diget med kastanier omkring kirkegården har bærende bevaringsværdi som visuel markør og samlende element for stedet i det store landskab. Træerne markerer ligeledes stedet i den nære relation i forhold til landsbyen: forpladsen får "tag" og tæthed og bliver samlende element for landevejsbebyggelsen.

Bevaringstilstand

Kirke, kirkegårde, kirkelade og graverbolig er godt vedligeholdt.

Sårbarhedsvurdering

Damsholte Kirke og kirkegård er garanteret tilsyn og vedligehold som kirke og ikke sårbar. Kirken umiddelbare omgivelser ligger indenfor kirkebyggelinjen. Udsigten til kirken er heller ikke truet, idet landskabet omkring kirken, indbefattende vejkrydset nord for kirken og vejen nord for kirken ned til Marienborgs park og arealerne lige syd for kirken, er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen. Men udsigten kan "forurenes" af for høj og tæt beplantning, høje master, vejbelysning.

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af diget omkring kirkegården i forbindelse med eventuelle udvidelser.

Sammenhængen mellem graverhus, kirkelade og kirke vil tabes, hvis farverne ændres elementerne imellem, idet der ingen anden bygningsmæssig/ arkitektonisk sammenknytning er. Imidlertid besidder alle tre huse også en høj grad af autenticitet, og dette samler også oplevelsen. Derfor er kulturmiljøet også truet af tilbygning eller ombygning af kirkelade og graverhus - sammenhængen til kirken ville svækkes.

Afgrænsning

Kulturmiljøet omfatter kirke og kirkegård samt engen mod nord, forpladsen ud mod Grønsundvej, inkl. kirkelade og graverbolig.

Landskabstype:

Strukturer på tværs af landskabet

Tid:

Perioden ca. 1660-1790: Nedgang og forarmelse

Tema:

Tro og skik

Emne:

Kultsteder, kirker, præstegårde og rytterskoler

Kontekst

Marienborg, Magleby kirke, præstegård og rytterskole, Fanefjord Kirke, Elmelunde kirke, Keldby kirke, Stege kirke.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Lokalitet

Damsholte kirke

Ejerlav

Marienborg Hgd., Damsholte (320355)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

7. november 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kirken ligger på højderyggen over det lave englandskab nord for. 2. Kirke og kirkegård ligger alene ude på marken i forhold til den mere samlede landevejsbebyggelse overfor. (venstre del af dobbeltbillede) 2. Kirke og kirkegård ligger alene ude på marken i forhold til den mere samlede landevejsbebyggelse overfor. (højre del af dobbeltbillede) 3. Kirken ligger lidt på sned for vejen og diget om kirkegården.