Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods NaturLandskabKulturhistorieArkitektur19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

18. Marienborg Gods

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøets hovedtræk er de af herregårdsanlæggets bygninger, der knytter sig til alléaksen: portalen ud til Grønsundvej, de to huse ved siden af og bindingsværkshuse indenfor portalen, på hver side af alléen, samt herregårdens portbygning og længer. Herudover parken med svungne stier, kanaler, søer og broer, ishus, monumenter og Jagthytten samt det tidligere hollænderi, en anselig stråtækt bindingsværksbygning, der i dag udgør godsets hovedbygning og ligger vest for aksen.

Sydvest for hovedanlægget ligger forpagtergården, Egelykke, og denne indgår i kulturmiljøets hovedtræk ligesom de herregårdsmarker, den ligger i.

Alléen fra landevejen og ned til forpagtergården udgør en parallelforskudt fortsættelse af herregårdsalléen længere mod nordøst og står markant i de store herregårdsmarker, ligesom forpagtergårdens facade mod samme allé understøtter de store linjer i tid og sted.

Bærende bevaringsværdier

De bærende bevaringsværdier udgøres af ledene i akseforløbet: portalen med husene på hver side samt de to bindingsværkshuse indenfor portalen, alléen, som går mellem portalen og herregården samt herregårdens ældste bygningsdele: hollænderi, portbygning og de to længer på hver side af gårdspladsen. Herudover parkanlægget i naturromantisk stil og Jagthytten, volden og ishuset/hytten på den. Avlsgårdens ældste dele øst for hovedgården, samt forpagtergården, Egelykke, sydøst for selve herregården.

Herregårdslandskabet med store marker, der sikrer den frie sigtelinje fra herregården til Damsholte Kirke og de frie sigtelinjer fra landevejen til herregården er væsentlige landskabstræk at bevare, ligesom alléerne omkring forpagtergården Egelykkes marker og den frie udsigt mellem træerne til forpagtergården er væsentlige landskabstræk. Også stendigerne omkring skovstykkerne og mellem markerne har bærende bevaringsværdi.

Skovstykker afgrænser de store marker og danner ramme om kulturmiljøet. Småhuse knytter sig til skovstykkerne, enten som skovhuse eller Doktorbakken, en svejserinspireret villa, bygget af Marienborg for den lokale læge. Villaen er en arkitektonisk pendant til Jagthytten i parken, og begge villaer er bevaringsværdige bygninger, der understøtter herregårdsmiljøet, ligesom skovhusene ved Nylukke og smedjen og de øvrige bygninger overfor portalen.

Bevaringstilstand

Marienborg, som det står i dag, er generelt godt bevaret i teknisk forstand og i henhold til sin oprindelige detaljering og materialer. Den lille hytte på volden er dog ved at falde sammen. Avlsgården er i anvendelse, hvilket den bærer præg af med enkelte ombygninger af facaderne i form af større portåbninger m.v. og slid på bygningerne. Parkanlæggets bærende ide, nemlig at være en romantisk ramme om en hovedbygning og alléaksens slutpunkt, savnes med nedrivningen af hovedbygningen fra 1855.

Egelykkes langside mod vest fremstår velbevaret med hesteomgang og bindingsværksfacader, men udgør i dag kun halvdelen af det oprindelige anlæg. Stråtaget er heller ikke bevaret, og der er foretaget ombygninger på gårdsiden.

Sårbarhedsvurdering

Flere af produktionsbygningerne er tømt for oprindelige funktioner og kan derfor være sårbare overfor nedrivning eller gennemgribende tilpasning til nye funktioner. Der er ingen bygningsfredninger på hverken herregårdsanlæg, park, forpagtergård eller øvrige ejendomme.

Det nuværende godsejerpar har 2003 iværksat en renovering af parken med udgangspunkt i resterne af den oprindelige park.

Alléerne syd og vest for Egelykke er sårbare overfor yderligere fældning af allétræer, ligesom jorderne er sårbare overfor strukturændringer i driften. I den forbindelse er sigtelinjer og udsyn til herregård sårbare.

Afgrænsning

I sydvest og sydøst afgrænses kulturmiljøet visuelt af skovstykket på Lerbæk bakker, Nylukke Skov og Grønved Skov. De to sidstnævnte skove danner rumlig indramning af de store herregårdsmarker sydvest for landevejen, ligesom skovstykket på Lerbæk Bakker nord for landevejen har samme visuelt afgrænsende karakter. I dette område afgrænses kulturmiljøet af terrænet, så kigget henover den lavtliggende bebyggelse, Lerbæk, til herregården indbefattes.

I nordøst følger grænsen vejen indtil alléen ned til avlsgården. Herefter følger grænsen kirkestien og skellet til Damsholte Kirke ned til hovedlandevejen og portalen. Her går afgrænsningen forbi smedjen og følger vejen med trærækken indtil Kimergård, hvor den følger det levende hegn vest for gården, rundt om Storkeskov, indbefattende forpagtergården, Egelykke.

I nordvest afgrænser markerne nord for Gammel Dyrehave og parken. Derved inkluderes "Jagthyttens", have med gange og vandløb og bro, inspektørbolig, driftsbygninger, hvor der i nyeste tid har været udstillinger, nuværende godsejerbolig og iskælder.

Herudover indgår lægevillaen på Doktorbakken, småhusene i kanten af Nylukke Skovs nordvendte skovbryn, smedjen på sydøstsiden af Grønsundvej (Rødehuse) og forpagtergården Egelykke i kulturmiljøet.

Landskabstype:

Ager, bakkeland og overdrev

Tid:

Perioden ca. 1790-1880: Opblomstring

Tema:

Landbrug og bebyggelse

Emne:

Herregårde

Kontekst

Nordfelt, Klintholm, Liselund, Damsholte kirke.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Marienborg Allé 3A, 4780 Stege

Lokalitet

Ejerlav

Lerbæk By, Fanefjord (320556)

Marienborg Hgd., Damsholte (320355)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

31. juli 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Portalen med de to huse på hver side. Gennem dørhullerne anes bindingsværkshusene inde bagved, som gentager beliggenhedsmønsteret med to huse omkring aksen. Midt i aksen anes portbygningen nede ved hovedanlægget. 2. Portbygningen for enden af alléen. 3. Hovedanlægget ligger omgivet af en vandgrav med granitstensbro over. 4. Hollænderiet ligger på den anden side af vandgraven, udenfor hovedanlægget. 5. Avlslængerne udgør en samling store, tunge bygningskroppe umiddelbart øst for hovedanlægget. 6. I parkens yderkant anes jagthytten. 7. Boligerne på Nylukkevej er opført samtidig med Hollænderiet i 1825. 8. Alléen syd for landevejen går forbi forpagtergården Egelykke.