Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene HaveNaturLandskabKulturhistorieArkitektur12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

11. Busene Have

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøet omfatter en helt særlig kombination af natur, menneskelig formning af landskabet og oldtid, betinget af de særlige landskabelige forhold i området. De mange, velbevarede gravhøje og skibssætningen i den tætte blandingsskov giver, sammen med kendskabet til ofringer fra bronzealderen og vikingetiden, området et mytisk præg.

Skansen udgør et velbevaret, landskabeligt anlæg i kulturmiljøet, og den præcise form afslører, at også den - ligesom gravhøjene - er skabt af menneskehånd. Skansen afrunder kulturmiljøet landskabeligt i vest, mens engen mellem de to hovedtræk i kulturmiljøet, skansen og Busene Have, netop fremhæver de to i terrænmæssig henseende og visuelt/landskabeligt formidler historien om kultøen.

En lund afrunder engen ud mod kysten og går op over terrænet mod skansen. Flere steder står bautasten for foden af træer. Bautastene indikerer, at der kan være tale om fladmarksgrave og skal ses som en udvidelse af gravfeltet med gravhøje og skibssætningen. Samtidig knytter de kulturmiljøet temamæssigt sammen på tværs af den landskabelige deling: engen.

Bærende bevaringsværdier

Den bærende værdi i kulturmiljøet er samlingen af gravhøje, hvis store antal på et sted udgør en koncentration, som understøttes af terrænet. Skibssætning og bautasten, der tydeligt er sat af mennesker i det omgivende landskab, understøtter kulturmiljøet. Bautastenene i lunden op til skansen knytter skansen til kulturmiljøet, ligesom skansen afslutter kulturmiljøet i landskabelig/ rumlig forstand.

Kontrasten mellem skov og eng, afspejler de tidligere landskabelige forhold: at der var vand rundt om haven med gravhøjene, der i tidernes morgen således blev anlagt på en ø. Skansens høje terræn fremhæver engens lave flade og er en landskabelig pendant til "kultøen".

Bevaringstilstand

Bevaringstilstanden på de historiske spor fra oldtiden samt skansen er teknisk set godt varetaget. Den landskabelige visualisering af stedets (for-) historie er mindre godt varetaget: især gravhøjene er svært opfattelige på grund af buskads og opvækst af træer.

Sårbarhedsvurdering

Området er ikke sårbart på grund af landskabsfredning, ligesom digerne omkring Busene Have er omfattet af fredning. Området ligger indenfor en 100 meter fortidsmindelinje samt strandbeskyttelseslinjen, og fortidsminder og skanse er omfattet af fortidsmindebeskyttelse.

Kulturmiljøet er sårbart overfor manglende pleje, som kan resultere i ukontrolleret tilgroning af bautasten, gravhøje og skibssætning, men plejen bør omvendt ikke omfatte en fældning, der vil resultere i en sløring af den nuværende landskabelige kontrast mellem eng og skov/"kultø".

På havsiden af skansen er det ligeledes vigtigt at regulere beplantningen, så sammenhængen mellem hav og skanse, som jo er selve stedets begrundelse, fastholdes. Også beplantningen på vestsiden og vest for skansen bør reguleres. Fra denne side opfattes skansen mest tydeligt i den landskabelige sammenhæng, fordi den her er omgivet af flade marker, og for mange småtræer og buskadser vil sløre formen og gøre skansen svært opfattelig.

Forbindelsesvejen mellem skov og skanse er sårbar overfor uvilje mod gennemgang hos lodsejeren.

Afgrænsning

Vejen og husmatriklen afgrænser Busene Have i øst og kysten i syd. Marken afgrænser nord for skansen og marken vest og nord for engen.

Skansen samt engen nord og vest for selve Busene Have indbefattes dermed.

Landskabstype:

Strukturer på tværs af landskabet

Tid:

Oldtid og Vikingetid (ca. 9000 f. Kr. - 1060 e. Kr.)

Tema:

Tro og skik

Emne:

Kultsteder

Kontekst

Grønsalen, gravhøje i Klinteskoven, Sømarkedyssen, Præstebjerg, Kong Asgers Høj, Hårbølle skanse, Grønsund skanse, Koster skanse

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Skansevej

Lokalitet

Busene Have

Ejerlav

Busene By, Magleby (320752)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

27. oktober 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. En af højene skimtes som en bule på skovbunden. 2. Skibssætningen i kanten af Busene Have. Gennem træernes stammer anes engen mellem Busene Have og Skansen. Den lave eng symboliserer det vand, der engang lå uden om bakkeøen med gravhøjene. 3. Engen. 4. Skansens præcise rampe og plateau øverst afslører, at dette er et menneskeligt frembragt element i landskabet. Den visuelle forbindelse til kysten opleves ikke på grund af træbevoksning.