Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord SkovNaturLandskabKulturhistorieArkitektur21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

20. Fanefjord Skov

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøets hovedtræk er sporene efter fællesskov og rodeinddeling samt skovens lysåbne karakter med tætstående, overvejende unge løvtræer, og driftssystemet ved selvforyngelse.

Bærende bevaringsværdier

Elementer, der afspejler skovens fælles ejerstruktur i form af jordvoldene, som blev anlagt, da skoven blev udskiftet, samt den rekreative udnyttelse i form af skytteforeningens hus, inkl. skydebaner, skovpavillonen, Jagt Kroen. I tilknytning hertil, gravhøjen og højen med mindestenen for salget af krongodset 1769, som indgår som kulturhistoriske elementer i iscenesættelsen af det rekreative.

Skovens driftsform, som er selvforyngende, afspejles i skovens lyse karakter og sættes i relief af

en gammel eg i Vindebæk Kobbel, Storkeegen. I tilknytning til det forstmæssige aspekt af kulturmiljøet indgår skovfogedhuset, som nu er galleri, og således ligeledes understøtter de rekreative værdier.

Stisystemet i skoven understøtter den rekreative side af kulturmiljøet.

Bevaringstilstand

For digernes vedkommende god. Skovens selvforyngende karakter er fastholdt, selvom skoven dog også afspejler forstmæssigt planlagte tiltag i form af grupper af stedsegrønne træer mellem de lyse, lette stammer.

Pavillonen bærer noget præg af ombygninger i årenes løb, men har i store træk bevaret sin oprindelige karakter. Skydebanehuset har udadtil bevaret sin oprindelige opbygning, selvom der indenfor er nedlagt to skydeporte. Skovfogedhuset står nogenlunde velbevaret i forhold til sin oprindelige stil og detaljering.

Sårbarhedsvurdering

Skoven er sårbar overfor ændret drift, nye ejerforhold, samt erodering og storm.

Bygningerne er generelt sårbare for ændret detaljering og materialer samt utilpasset tilbygning og ombygning. Skydebanehuset og pavillonen er desuden sårbare overfor ændret brug - for Skydebanehusets vedkommende med nedlæggelse af skydeporte og skydebaner til følge.

Afgrænsning

Markerne afgrænser kulturmiljøet i nordvest, vest og sydvest. Mod syd afgrænses kulturmiljøet landskabeligt af Slotshaven - et separat, rektangulært stykke skov, som hører med til fællesskoven. Derfor omfatter kulturmiljøet også det åbne stykke mellem de to skovstykker, Ympehaven og Slotshaven, med huse i skovbrynet langs Ympehavevej.

Kysten med kystsikringsdiger afgrænser i sydøst, og mod nordøst afgrænses skoven af sognegrænsen.

Landskabstype:

Skov

Tid:

Perioden ca. 1660-1790: Nedgang og forarmelse

Tema:

Skovbrug og rekreation

Emne:

Fællesskov, pavilloner og samlingspladser

Kontekst

Ulvshale Skov, Østerskov, Klinteskov, Møns klint som udflugtsmål og Hovedskov

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Lokalitet

Fanefjord Skov

Ejerlav

Hovedgårdstaksten, Fanefjord (320554)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

7. november 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Pavillonen ligger en stor lysning i skoven. 2. Overfor pavillonen ligger en gravhøj med mindesten på toppen. 3. Skydebanehuset. Der er en port pr. skydebane - dog er skydeindretning fjernet bag de to første porte og rummet benyttes i stedet til ophold. 4. Kuglefanget foran søen. 5. Skovfogedhuset ligger i skovbrynet nord for skoven. 6. Et bølget landskab afrunder skoven i nord. På markerne ligger tæt på, rundt om skoven gårde og husmandssteder. 7. Skeldige i Fanefjord Skov. Skoven er inddelt af diger i fire roder. Digerne stammer fra tiden umiddelbart efter bøndernes opkøb af krongodset i 1769. Digerne ses i skoven, fx vinkelret på den tidligere skovfogedbolig. Digerne danner skel mellem de fire roder, som skoven blev inddelt i efter bøndernes opkøb af gods nr. 2.