Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen UlvshaleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

lEfter den tætte sommerhusbebyggelse, Fællesskov Strand nær kysten, danner campingpladsen med Vedelen overfor en åben overgang, før man når skoven. Bakkeformationen Hegnede danner landskabelig afgrænsning af kulturmiljøet i sydøst. Bakken hæver sig højt over Vedelen og fremhæver det lave land, som er inddæmmet og drænet. Nord for Vedelen ligger et lyngområde med bevoksning af enebær. Det er en rest af et hedeareal, som tidligere strakte sig fra Skansen i nordvest til Vedelen i sydøst.

Ulvshale er et typisk strandvoldslandskab, dannet af flintesten fra Møns Klint ført til Ulvshale af strøm og bølger. De ældste strandvolde findes nær Hegnede Bakke og de yngste på den nordligste del af Ulvshale. Strandvoldene ses meget tydeligt flere steder inde i Ulvshaleskoven. Dette giver skoven et helt specielt bølget udseende, med vandfyldte lavninger mellem strandvoldene.

Ulvshaleskoven er en gammel, lysåben græsningsskov, der nu ligger hen som urørt skov og rummer mange forskellige træarter og et mylder af insekter og fugle.

Områderne nord og syd for skoven ligger som større sammenhængende områder med strandeng og rørsump. På nordsiden afgræsser kvæg dele af rørsumparealet, der derfor fremstår som strandeng.

Navnet Ulvshale er formentlig en fordrejning af ordet Jollsalen. Joll, som i dag kaldes kvan, har tidligere været en meget udbredt plante her.

Hele Ulvshale - med undtagelse af et sommerhusområde nord for Hegnede Bakke - er nu en del af et større regionalt naturbeskyttelsesområde og er dermed omfattet af en række fredninger.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Hegnede Bakke ligger højt over strandengene med udskibningsmolen. Gården er teglværksgården. 2. De store bassiner efter gravning af ler, for foden af Hegnede Bakke. 3. Vedelen danner en åben flade for skovens fortætning. 4. Ulvshale Strand. 5. Ulvshaleskoven er på sydsiden af Ulvshalevej domineret af birkeskov. Visse steder er der dog for fugtigt selv for birk og ellesumpene præger billedet. 6. Turen gennem skoven er godt formidlet. 7. Nord for stenværket går turen op over tangdiget. 8. En sti går langs strandengen ud til skansen på Ulvshales vestspids. 9. Skansen danner et græsbevokset voldlandskab i den flade strandeng. Engen ved skansen er indhegnet og benyttes til græsning.