Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på UlvshaleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Ulvshale er et typisk strandvoldslandskab, dannet af flintesten fra Møns Klint ført til Ulvshale af strøm og bølger. Strandvoldene ses meget tydeligt mange steder inde i Ulvshaleskoven.

Dette giver skoven et helt specielt bølget udseende med vandfyldte lavninger mellem strandvoldene. I sydvest er beplantningen let og består særligt af birketræer og elletræer. Mellem birketræernes stammer ligger sommerhusene.

I skoven er et mylder af forskellige træarter og mange insekter og fugle. Ulvshaleskoven, som sommerhusene på Sandvejen ligger op til, er en gammel, lysåben græsningsskov, der nu ligger hen som urørt skov.

Nord og syd for skoven ligger større sammenhængende områder med strandeng og rørsump. Et sådant område passeres på vejen ud til enklaven på Mågenakken, som derved fremstår som liggende på en "ø" i det sumpede landskab. På nordsiden afgræsser kvæg dele af rørsumparealet, der derfor fremstår som strandeng.

Hele Ulvshale - med undtagelse af et sommerhusområde nord for Hegnede Bakke - er nu en del af et større regionalt naturbeskyttelsesområde og er dermed omfattet af en række fredninger.

Navnet Ulvshale er formentlig en fordrejning af ordet Jollsalen. Joll, som i dag kaldes kvan, var tidligere en meget udbredt plante her. Området er ikke præget af gode jorder, hvilket måske netop har givet muligheden for anden benyttelse til sommerhuse.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Vedelen og marken overfor, som er campingplads, danner overgang og adskiller Ulvshaleskovens sommerhusområder fra den store udstykning øst for, Fællesskovvej. 2. Ulvshaleskoven er på sydsiden af Ulvshalevej en lysåben birkeskov med graner og elletræer iblandet. Blandt træerne ligger sommerhusene. 3. Mellem kysten og de sorte sommerhuse på Sandvejen ligger en eng, der benyttes til græsning. 4. Mågenakken, som er sidevej til Sandvejen, går ud over en strandeng og først langt ud mod nordøst ligger sommerhusene i en mindre enklave.