Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. NyordNaturLandskabKulturhistorieArkitektur7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Øen Nyord er sat sammen af to forskellige landskabstyper:

Den høje del (ca. 120 ha) er morænejord - én morænebakke - som blev aflejret, da isen smeltede væk ved sidste istids slutning. Nyord By ligger på sydsiden af bakken. Resten af bakken er marker med nogle få levende hegn og spredte træer.

Den lave del (ca. 430 ha) er græssede strandenge, aflejret fra istidens slutning til i dag. Strandengene oversvømmes af saltvand om vinteren og afgræsses om sommeren. Tilsammen udgør strandengene omkring Ulvshale og Nyord det største sammenhængende strandengsområde i Østdanmark.

Ankomsten til byen står markant i landskabet med opadstræbende linjer i form af en række graner. Landsbyen er klart afgrænset (uudflyttet). Den nordlige del af landsbyen ligger højest, terrænet falder gradvist ned mod havnen.

De våde strandenge er biotop for et rigt fugleliv. Øen blev landskabsfredet i 1976.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Området med fugletårnet midt i strandengene udgør en lille fortætning af levende hegn og træer midt i den flade strandeng. 2. De åbne marker omkring Nyord by afgrænses af et levende hegn og kirkegården, før landskabet igen åbnes over de lave strandenge. 3. Landevejen henover øen ender i et hjulspor ud til kysten. Marken falder nærmest ned i vandet - uden beplantning til at formidle overgangen. Enkelte skure til traktorer, m.v., står i markerne.