Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Formidling

Atlasguide

De fleste mennesker forbinder et atlas med et bogværk, som udelukkende rummer kort. Sådan bliver bogudgivelsen ikke for Møn Kulturarvsatlas - det vil bliver en atlasguide i handy format (21 x 21 cm) som vil være til at tage med på udflugter om man så er lokal eller turist. Beskrivelsen af øens kultur- og landskabsværdier kommer til udtryk i kort, fotos, tegninger og gode historier. Udtrykket “atlas” skal derfor snarere forstås som en ambition om at give overblik og indsigt.

Hjemmeside og databaser

Teksten fra den trykte version bliver afslutningsvis lagt på denne internetadresse www.moen-atlas.dk. Her findes desuden grundige beskrivelser af alt det, det trykte atlas vil komme til at rumme i koncentreret form. Beskrivelserne ledsages af fotos, kort og tegninger. Med andre ord er der adgang til mange flere informationer på hjemmesiden end i den trykte atlasguide.

To databaser vil danne fundament for Møn Kulturarvsatlas. Databaserne rummer en kortlægning og beskrivelse af 25 værdifulde kulturmiljøer og en registrering og vurdering af cirka 6.100 bygninger opført før 1940.

Den færdige atlasguide og hjemmesiden er et samlet produkt.

Kulturarvsatlasset indeholder fire afsnit, som skildrer naturen, landskabet, kulturhistorien og bebyggelsen. I afsnittet om naturen er hovedvægten lagt på de geologiske forhold og morfologi.

I beskrivelsen af landskabet fortælles om landskabets elementer og udviklingstræk, sådan som de umiddelbart ses og opleves. Øens kulturhistorie beskrives fra oldtid gennem vikingetid, middelalder, udskiftningstid, andelstid og industrialisering frem til i dag. Desuden præsenteres kommunens beskyttede kulturarvsinteresser. De arkitektoniske kvaliteter på Møn beskrives i et selvstændigt afsnit. Det drejer sig bl.a. om bebyggelsesmønstre, dominerende bygninger og vigtige elementer i bebyggelsen på øen.

Grundlaget for en del af arbejdet med Møn Kulturarvsatlas er en analyse af øens mest karakteristiske tidsepoker, landskabstyper, temaer og emner, som præsenteres i både atlasguiden og på hjemmesiden. Her er eksempelvis kysten, klintehøjlandet og lavningerne spændende landskabstyper. Fiskeri og søfart, landbrug og bebyggelse, industri, tro og skik samt Stege by er vigtige temaer på Møn. Desuden præsenteres en række emner og lokaliteter, som ligger til grund for den endelige udvælgelse af de 25 værdifulde kulturmiljøer på øen.

Kulturmiljøer er afgrænsede sammenhængende kulturhistoriske helheder, som består af flere enkeltelementer, der viser særligt interessante træk af den samfundsmæssige udvikling. De kan fortælle en historie eller om sider af en historie. Beskrivelsen af de 25 kulturmiljøer udgør hovedparten af det trykte atlasguide. Kulturmiljøerne er højst forskelligartede og favner bredt fra eksempelvis fiskerlejer, gamle gravhøje til herregårde og landsbyer.

Byggeskikken på Møn bliver beskrevet, og dette afsnit vil hænge sammen med en sammenfatning af de bevaringsværdier i atlasguiden, der kan uddrages af arbejdet med Møn Kulturarvsatlas. Hjemmesiden vil i den forbindelse indeholde en beskrivelse af hvert sogns bygningsmæssige bevaringsværdier. Ved hjælp af kort og adressesøgning vil man kunne orientere sig om hver enkelt bygnings bevaringsværdi.

Sidst men ikke mindst kommer kommunens og følgegruppens anbefalinger om udvikling og sikring af værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bebyggelser fremover på Møn.

Møn Kulturarvsatlas giver med andre ord et billede af, hvordan kulturarven ser ud i dag. Hvordan den skal se ud fremover er derimod en politisk beslutning. Atlasset kan derfor bruges som et værktøj i kommunens planlægning og i den daglige sagsbehandling til at sikre værdierne fremover. Og det er en opgave, som også kalder på borgernes medvirken. Endelig kan atlasset give oplysninger om mange spændende oplevelser og udflugtsmål på Møn.

Den opmærksomme læser vil i atlasset opleve enkelte tilfælde af en anden stavning af stednavne end den nu gængse. Forklaringen er, at stednavne i Møn Kulturarvsatlas skrives som i J.P.Trap "Danmark", 5. udgave.

SøgLitteraturLinksKontakt